W zdrowym ciele zdrowy duch

Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA

realizuje projekt pn.:

„W zdrowym ciele zdrowy duch- Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę Miasta Włocławek”

w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 31.555,00 zł.

Celem projektu jest „W zdrowym ciele zdrowy duch- Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę Miasta Włocławek”

Działania pomocowe w ramach projektu skierowane są do grupy 15 cudzoziemców (5M, 10K) oraz 10 osób (5K, 5M) z ich otoczenia (rodziny i bliskich).

Uczestnicy programu zostaną objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, nauki języka polskiego na poziomie A1, warsztatów aktywizujących (Chcę, umiem, potrafię, Zimowe zabawy, Myślę logicznie) spotkań integracyjno-kulturowych.

W efekcie realizacji projektu uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę o lokalnych zwyczajach i kulturze, przepisach administracyjnych dot. zagadnień związanych z podejmowaniem pracy zarobkowej oraz legalizacji pobytu. Dodatkowo uczestnik pozyska umiejętności językowe pozwalające na znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Ponadto w ramach warsztatów aktywizujących oraz spotkań kulturowych nastąpi integracja uczestników projektu oraz lokalnej społeczności w celu propagowania międzykulturowego zrozumienia i współpracy. Organizowane będą również spacery po obszarze objętego programem rewitalizacji. Uczestnicy w ten sposób nabędą wiedzę na temat historii miasta Włocławek i zabytków znajdujących się w mieście.

Uczestnicy podczas projektu nie pokrywają żadnych kosztów.

Projekt realizowany będzie w terminie: 01.12.2021 r. – 31.05.2022 r.

Biuro projektu znajduje się przy ul. 3-go Maja 30 we Włocławku (87-800).

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać wypełniony formularz rekrutacyjny na adres biura lub w formie elektronicznej na adres e-mail.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 727666300

Formularz-rekrutacyjny-kandydata-lub-kandydatki-projektuPobierz
Karta-Pytań-RekrutacyjnychPobierz
Formularz rekrutacyjny dla osób z otoczeniaPobierz
Oświadczenie osoby_z_otoczeniaPobierz
Oświadczenie uczestnika projektuPobierz
Regulamin-ProjektuPobierz