Zrealizowane

Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA

Zrealizowany projekt pn.:

„Skarby Kultur- Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę Miasta Włocławek”

w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49.990,00 zł.

Celem projektu jest „Skarby Kultur- Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę Miasta Włocławek”

Działania pomocowe w ramach projektu skierowane są do grupy 15 cudzoziemców (10M 5K) oraz 10 osób (5K, 5M) z ich otoczenia (rodziny i bliskich).

Uczestnicy programu zostaną objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, nauki języka polskiego na poziomie B1, warsztatów aktywizujących (ECO Mania, Zrób to sam, Ćwicz umysł i ciało) spotkań integracyjno-kulturowych.

W efekcie realizacji projektu uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę o lokalnych zwyczajach i kulturze, przepisach administracyjnych dot. zagadnień związanych z podejmowaniem pracy zarobkowej oraz legalizacji pobytu. Dodatkowo uczestnik pozyska umiejętności językowe pozwalające na znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Ponadto w ramach warsztatów aktywizujących oraz spotkań kulturowych nastąpi integracja uczestników projektu oraz lokalnej społeczności w celu propagowania międzykulturowego zrozumienia i współpracy. Organizowane będą również wycieczki rowerowe po obszarze objętego programem rewitalizacji. Uczestnicy w ten sposób nabędą wiedzę na temat historii miasta Włocławek i zabytków znajdujących się w mieście.

Uczestnicy podczas projektu nie pokrywają żadnych kosztów.

Projekt realizowany będzie w terminie: 01.07 – 31.10.2021 r.

Biuro projektu znajduje się przy ul. 3-go Maja 25 we Włocławku (87-800).

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać wypełniony formularz rekrutacyjny na adres biura lub w formie elektronicznej na adres e-mail.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 727666300

Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA

Zrealizowany projekt pn.:

„Spacerkiem po zdrowie- Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę Miasta Włocławek”

w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 50.000,00 zł.

Celem projektu jest „Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek”

Działania pomocowe w ramach projektu skierowane są do grupy 15 cudzoziemców (5M 10K) oraz 10 osób (5K, 5M) z ich otoczenia (rodziny i bliskich).

Uczestnicy programu zostaną objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego z elementem coachingu, nauki języka polskiego na poziomie A1, warsztatów aktywizujących (Od pomysłu do realizacji, Zrób to sam, Na świeżym powietrzu), spotkań integracyjno-kulturowych i spotkanie informacyjne.

W efekcie realizacji projektu uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę o lokalnych zwyczajach i kulturze, przepisach administracyjnych dot. zagadnień związanych z podejmowaniem pracy zarobkowej oraz legalizacji pobytu. Dodatkowo uczestnik pozyska umiejętności językowe pozwalające na znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Ponadto w ramach warsztatów aktywizujących oraz spotkań kulturowych nastąpi integracja uczestników projektu oraz lokalnej społeczności w celu propagowania międzykulturowego zrozumienia i współpracy. Organizowane będą również wycieczki piesze po obszarze objętego programem rewitalizacji. Uczestnicy w ten sposób nabędą wiedzę na temat historii miasta Włocławek i zabytków znajdujących się w mieście.

Uczestnicy podczas projektu nie pokrywają żadnych kosztów.

Projekt realizowany będzie w terminie: 01.07 – 31.10.2021 r.

Biuro projektu znajduje się przy ul. 3-go Maja 25 we Włocławku (87-800).

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać wypełniony formularz rekrutacyjny na adres biura lub w formie elektronicznej na adres e-mail.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 727666300

Zrealizowane Projekty w 2020/2021 roku.

Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA

Zrealizowany projekt pn.:

„Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek II

w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 49.990,00 zł.

Celem projektu jest „Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek II

Działania pomocowe w ramach projektu skierowane są do grupy 20 cudzoziemców (15M 5K) oraz 15 osób (5K, 10M) z ich otoczenia (rodziny i bliskich).

Uczestnicy programu zostaną objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego z poradnictwem wparcia psychologicznego, nauki języka polskiego, warsztatów aktywizujących, spotkań kulturowych.

W efekcie realizacji projektu uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę o lokalnych zwyczajach i kulturze, przepisach administracyjnych dot. zagadnień związanych z podejmowaniem pracy zarobkowej oraz legalizacji pobytu. Dodatkowo uczestnik pozyska umiejętności językowe pozwalające na znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Ponadto w ramach warsztatów aktywizujących oraz spotkań kulturowych nastąpi integracja uczestników projektu oraz lokalnej społeczności w celu propagowania międzykulturowego zrozumienia i współpracy.

Projekt realizowany będzie w terminie: 30.10.2020 – 31.05.2021 r.

Biuro projektu znajduje się przy ul. 3-go Maja 25 we Włocławku (87-800),

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać wypełniony formularz rekrutacyjny na adres biura lub w formie elektronicznej na adres e-mail.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 727666300

Zrealizowane Projekty w 2020 roku.

Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA

Zrealizowany projekt pn.:

„Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek”

w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 43.983,00 zł.

Celem projektu jest „Aktywizacja i włączenie społeczne cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek"

Działania pomocowe w ramach projektu skierowane są do grupy 20 cudzoziemców (10K 10M) oraz 15 osób (10K, 5M) z ich otoczenia (rodziny i bliskich).

Uczestnicy programu zostaną objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, nauki języka polskiego, warsztatów aktywizujących, spotkań kulturowych oraz informacyjnych.

W efekcie realizacji projektu uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę o lokalnych zwyczajach i kulturze, przepisach administracyjnych dot. zagadnień związanych z podejmowaniem pracy zarobkowej oraz legalizacji pobytu. Dodatkowo uczestnik pozyska umiejętności językowe pozwalające na znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Ponadto w ramach warsztatów aktywizujących oraz spotkań kulturowych nastąpi integracja uczestników projektu oraz lokalnej społeczności w celu propagowania międzykulturowego zrozumienia i współpracy.

Projekt realizowany będzie w terminie: 30.03 – 30.09.2020 r. Z powodu Panującej pandemii Covid -19 realizacja projektu została przedłożona do 31.12.2020r.

Biuro projektu znajduje się przy ul. 3-go Maja 25 we Włocławku (87-800),

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać wypełniony formularz rekrutacyjny na adres biura lub w formie elektronicznej na adres e-mail.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 727666300