Usługi

FHU SPLENDORA świadczy usługi kompleksowego doradztwa w dziedzinie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski. W szczególności nasze usługi polegają na:

 1. Kompleksowej pomocy w uzyskaniu pozwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego
  • Wypełniamy wnioski, składamy wnioski do urzędu w imieniu klienta, wspieramy klientów na każdym etapie uzyskiwania decyzji administracyjnej w sprawie pobytu cudzoziemca,
  • Piszemy odwołania od niekorzystnych dla naszych klientów decyzji i postanowień,
  • Prowadzimy naukę języka polskiego do poziomu B1/B2 niezbędnego do zdania egzaminów państwowych celem uzyskania obywatelstwa lub karty rezydenta długoterminowego,
 2. Prowadzimy doradztwo w kwestiach legalizacji zatrudnienia
  • Pośredniczymy w uzyskaniu indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • Wspieramy pracodawców zatrudniających cudzoziemców przy wypełnianiu wszelkich związanych z ich zatrudnieniem formalności,
  • Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z urzędami we wszelkich sprawach dotyczących zatrudnienia cudzoziemca i legalizacji jego pobytu,
 3. Wspieramy klientów we wszelkich czynnościach formalno-prawnych życia codziennego, takich jak: uzyskanie polskiego prawa jazdy, zarejestrowania pojazdu, uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, w sprawach o nadanie numeru PESEL i innych
 4. Oferujemy również wsparcie w rejestrowaniu działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy prawnej
 5. Pomagamy również w sprawach związanych z sprowadzeniem rodziny cudzoziemca do Polski, oraz:
  • Rejestrowaniem dzieci do polskich szkół oraz przedszkoli,
  • Pozyskiwaniu przysługujących cudzoziemcowi i jego rodzinie świadczeń socjalnych (500plus, 300 plus, itp.)
  • Pomagamy w najmie lokali użytkowych i mieszkalnych